Регионална кръгла маса „Библиотеките - привлекателни центрове за учене през целия живот“
Регионална кръгла маса „Библиотеките - привлекателни центрове за учене през целия живот“ / Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“

В Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово в рамките на Националната библиотечна седмица „Библиотеките – място за учене през целия живот” по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация се проведе регионална кръгла маса под надслов „Библиотеките - привлекателни центрове за учене през целия живот“.

Във форума участваха представители на областната и общинската администрация, експерти от Регионалния инспекторат на МОН, РЕКИЦ, ТУ – Габрово, ТСБ, ЦПО “Интелекти“ – В.Търново, библиотечни и педагогически специалисти, партньори.

Приветствие към участниците поднесоха директорът на Регионалния инспекторат на МОН г-н Георги Маринов и началникът на отдел“Култура и туризъм“ в Община Габрово – Радослава Балевска.

Регионална кръгла маса Библиотеките - привлекателни центрове за учене през целия живот
netinfo

Г-жа Катюша Станчева, старши експерт от РИО – Габрово представи Националната стратегия за учене през целия живот, а Савина Цонева и Анелия Мутафчиева Христова – опита на РБ „Априлов – Палаузов“ в обучението на възрастни.

Участниците се запознаха с добри практики и постижения на обществените библиотеки като центрове за учене през целия живот. Обсъдени бяха конкретни форми на сътрудничество и координация между различните заинтересовани страни.

В дискусията се включиха г-жа Снежана Сидерова, председател на общинската комисия за библиотечно –информационно обслужване на гражданите, г-н Светослав Стефанов от ЦПО „Интелекти“ – В.Търново, обучители и партньори.

Участниците във форума се обединиха около следните изводи и предложения:

1. Библиотеките  са привлекателен и ефективен  център за различните форми  на учене през целия живот  на всички възрасти. Техните дейности  и услуги се вписват в почти  всички области от Националната  стратегия за УЦЖ 2014-2020. Особено  важно е това, което те правят  за хората със специфични потребности, от третата възраст и за  тези, които живеят в отдалечени  населени места.

2. Необходимо  е сътрудничество между всички  заинтересувани страни с цел  координация и ефективно използване  на библиотечните ресурси при:

  • Разработване на механизми за стимулиране на включването на децата в предучилищното възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст, и особено за децата в неравностойно положение ( 2.1.от План за действие 2015).
  • В организираните от МОН Дни на ученето през целия живот.
  • в координацията на дейностите по Стратегията на национално ниво и в многостепенната областна координация.
  • В измерване на въздействието на дейностите по Стратегията с представяне на библиотечна статистика за брой обучения и обучени граждани.

3. Библиотеките са ключов партньор  за изпълнение на целите на  Стратегията. За да се развие  техния потенциал, е необходимо:

  • Да бъдат включени като равнопоставени участници и партньори в националните и регионалните годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.
  • Да бъдат технологично оборудвани като част от модерната образователна среда, достъпна за всички граждани.
  • Да получават достатъчно и редовно финансиране за развитие на библиотечните колекции и услуги.

Участниците във форума изразяват съгласие и готовност за постоянен диалог и сътрудничество в развиването на обществените библиотеки като привлекателни центрове за ученето през целия живот.