/ Thinkstock/Getty Images
Във връзка със зачестили запитвания на граждани, относно пререгистрация на автомобили, на които е поставена допълнителна газова уредба, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР-Габрово уведомява гражданите:

Над 275 000 електронни винетки са продадени от началото на 2020 г.

При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. Това изискване е в сила от 2014 г.

Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство или упълномощено от него лице. На база на заявлението се извършва промяна на данните в свидетелството за регистрация на МПС.

Над 30 000 винетки са прехвърлени на автомобили след смяна на регистрационния номер

За да бъде издаден нов талон с отразен в него съответния вид гориво, собственикът на превозното средство трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензиран сервиз.


Електронни винетки на стойност над 392 млн. лв. са продадени през 2019 г.

Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви от собственика или упълномощено от него лице в Пътна полиция при извършване на първата промяна в регистрацията, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка
на уредбата по реда на наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 година на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изискуема по чл. 148 ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Пътна полиция изисква следните документи при пререгистрация на МПС, регистирани след месец септември 2014 година:

- удостореверие за първоначална проверка от лицензиран сервиз;
- свидетелство за регистрация на МПС част 1 и част 2;
- полица за валидна застраховка „Гражданска отговорност;
- валиден документ за самоличност на собственика или на упълномощеното от него лице;
- нотариално заверено пълномощно


За пререгистрация на фирмени моторни превозни средства не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. Стойността на услугата е 20 лева, които се заплащат по банков път или на място, чрез ПОС-терминално устройство.

Пререгистрацията се извършва по документи и не е необходимо да се явявате в Сектор „Пътна полиция“ с моторното превозно средство.