Обновяват дворните площи в детска градина Перуника 2 с проект по Красива България
Обновяват дворните площи в детска градина Перуника 2 с проект по Красива България / DarikNews.bg, архив

Министерство на труда и социалната политика публикува списък с одобрените за финансиране и реализация обекти по Проект „Красива България“ през 2015 година.

Сред тях е и габровската детска градина „Перуника“, база 2, където ще бъдат благоустроени дворните площи. Финансирането е в размер на 99 994 лв., а участието на Община Габрово - 149 120 лв.

Проектът предвижда зониране на дворните площи на детската градина според възрастови групи и типове игри.

Обособяват се три площадки за подвижни игри, площадка за тихи игри и природен кът за експериментални игри. За всяка една детска площадка е предвидено обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри, настилки, необходимата площ на падане, паркова мебел.

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи, изброените детски съоръжения в проекта създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри.

Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания.

Отварят се два нови входа северно откъм гърба на сградата, оградите се рехабилитират. Пясъчниците се ремонтират.  Към природния кът се изгражда навес за градински инструменти. Предвижда се естетическо осветление.

Изпълняват се дейности по отводняване. Извършва се оформление на растителността и озеленяване. Проектират се нови широколистни и иглолистни дървета, както и масиви от храсти – основно по периферията на терена за изолация от околните улици, но също така и за засенчване на площадките.

В периода август 2012 г. до ноември 2013 г. Община Габрово изпълни проект „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника” – база 2, гр. Габрово“, в резултат на който бяха подобрени енергийните характеристики на сградата. Беше положена топлоизолация по фасадата, топлоизолация по покрива (тавани); подменена дограмата; обновена отоплителната инсталация; монтирано табло за управление на отоплителния котел за два отоплителни кръга и кръг за битова гореща вода; подменени осветителните тела с енергоспестяващи. По време на изпълнението на проекта и с цел съвместяване на инвестиции, Община Габрово за своя сметка извърши газификация на котелното помещение.