Двама габровци осъдиха банка за надвзети лихви по договор за кредит
Двама габровци осъдиха банка за надвзети лихви по договор за кредит / Dariknews.bg, архив

Окръжният съд в Габрово потвърди решението на по-долната инстанция, с което двама габровци осъждат банка за надвзети лихви по договор за кредит.

На 19 юни 2008 г. между двамата ищци (единият - кредитополучател, а другият - солидарен длъжник) и банката е сключен договор за ипотечен кредит на физическо лице, по силата на който им е предоставен кредит в размер на 70 000 лева за покупка на имот.

Задължението трябвало да бъде погасено до 15 декември 2031 г., чрез плащане на равни месечни вноски, съгласно приложен погасителен план.

Договорът е сключен при годишен лихвен процент 8,20 %, формиран от два компонента: базов лихвен индекс в размер на 6,536 % и надбавка към него, в размер на 1,664%. Базовият лихвен индекс - едномесечен SOFIBOR, е променлив компонент, с оглед на факта, че се явява обективен измерител на изменението на пазарните условия.

Вторият компонент - надбавката за редовен дълг, е фиксирана, като размерът й е определен при подписване на договора за кредит. Съгласно Общите условия на Банката, при кредити погасявани чрез анюитетни вноски, при всяка промяна на базовия лихвен процент с повече от 0,5 пункта, спрямо действащите към момента на промяната величини, банката променя годишния лихвен процент в същия размер.

Промяната влиза в сила автоматично с публикуване на новата стойност на съответния лихвен индекс и без да е необходимо сключване на допълнително споразумение между страните.

Твърдението на ищците е, че въпреки отчетеното във времето намаляване на базовия лихвен индекс, годишният лихвен процент по договора им за кредит не е променян, в резултат на което те са заплащали по-високи лихви.

За периода от 15 април 2013 г. до 25 август 2015 г. (датата на депозиране на исковата молба пред Районния съд), са платили с 9 400 лева повече лихви по кредита, като посочената сума банката е надвзела от „захранваната" от тях кредитна сметка.

На базата на събраните по делото доказателства, включително изготвената по делото основна и допълнителна счетоводна експертиза, първоинстанционният съд е приел, че искът на кредитополучателите е основателен.

Банката е осъдена да им заплати 9 400 лева - платена без основание възнаградителна лихва по договора за ипотечен кредит, както и 1151,58 лв. - закъснителна лихва за периода 15 април 2013 г. до 25 август 2015 г.

Производството през Окръжен съд-Габрово е образувано по жалба на банката против първоинстанционния акт.

След преценка на всички събрани по делото доказателства въззивният съд счете, че жалбата е неоснователна, а постановеното от Районен съд-Габрово решение следва да бъде потвърдено.

Решението на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България.