2 283 944 лв. са одобрени за реконструкция на ВиК сектора в Севлиево

2 283 944 лв. са одобрени за реконструкция на ВиК сектора в Севлиево
2 283 944 лв. са одобрени за реконструкция на ВиК сектора в Севлиево / Община Севлиево

След решението на Общинският съвет за присъединяване към Асоциацията по ВиК за Габровска област, кметът на града д-р Иван Иванов изпрати писма до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с искане за финансиране на няколко проекта и единият от тях вече е одобрен.

Със свое решение от 14.10.2016 г. Управителния съвет на ПУДООС прие на община Севлиево да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 2 283 944,66 лв. с ДДС за реализацията на инвестиционен проект: Част „Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево" и Част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево".

Инвестиционния проект предвижда подмяната на части от главни канализационни клонове (характеризиращи се с изтекъл експлоатационен срок и компрометирани участъци с голям процент инфилтрация) и съпътстващите ги улични водопроводи, които не попадат в обхвата на вече реализирания проект, финансиран по ОП "Околна среда 2007-20013".

В частта "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СЕВЛИЕВО" са включени следните отделни участъци от главни канализационни клонове:

Главен клон IV - Участък смесена канализация, част от гл.клон IV по ул. „Н. Петков" и ул. „Ал. Верещагин" - от СРШ (по ул. „Н. Петков") до заустване в СРШ (по ул. „Марин Попов") с дължина 615 м';


Главен клон X - Участък смесена канализация, част от гл.клон X по ул. „Велика и Георги Ченчеви" - от РШ21 след кръстовището с ул. „Андрея Станков" до заустване в СРШ по ул. „Воденичарска"" с дължина 245 м';
Главен клон в кв. Балабанца - Участък смесена канализация, част от гл.клон кв.Балабанца по ул. „Устрем" и ул. „Руен" - от връхна шахта до заустване в СРШ при КПС „Север" с дължина 771 м';

Общата дължина на канализационните клонове, подлежащи на подмяна и реконструкция в настоящия работен проект - 1 631 м'. В частта "Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево" са включени следните водопроводни участъци:

Уличен водопроводен клон по ул. „Устрем" и ул. „Руен" с дължина 754 м';
Уличен водопроводен клон по ул. „Ал. Верешчагин" с дължина 240 м';

Част от транзитен водопровод по ул. „Ал. Верешчагин" с дължина 383 м';

Общата дължина на уличните водопроводи, подлежащи на подмяна и реконструкция в настоящия работен проект - 1 377 м'.

След реализацията на настоящия проект практически ще бъдат изцяло реконструирани посочените три главни канализационни клона, с изключение на последния участък на главен клон X.

Предстои откриването на процедура за избор на Изпълнител на СМР, след което ще бъде сключен и съответния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ от ПУДООС.