Пеликани
Пеликани / РИОСВ Русе
В резервата „Сребърна“ oсвен традиционно зимуващите птици - лебеди и водни кокошки, от дни са наблюдавани облитания и почивки на малка група къдроглави пеликани.  През почивните дни част от защитените птици са пренощували на територията на резервата, съобщиха от РИОСВ -Русе.

Резерватът Сребърна получи сертификат за биосферен парк на ЮНЕСКО

В момента в колонията и на двете наколни платформи са се установили около 55 птици, а общият брой в езерото е около 80. По данни от системата за видеонаблюдение пеликаните в колонията са със силно зачервени гуши. Птиците събират тръстиков материал за изграждане на гнезда, което е  знак  за началото на размножителния им период.

Къдроглавите пеликани в "Сребърна" си имат малки

Според специалистите топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигнат по-рано. Нормалният гнездови период в колонията започва от края на януари до първата деседневка на февруари. Експертите се надяват на добри метеорогични условия, тъй като птиците ползват езерото Сребърна за хранителна база. Замръзването на водните площи в резервата би принудило птиците да търсят храна във водоемите по река Дунав.

По данни на екоинспекцията обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици.