/ thinkstock
Добричката община пита местните хора как да бъде намалено количеството на изхвърляните отпадъци, а земята и водите да бъдат опазени от замърсявания.

Анкетното проучване ще бъде база за подготвянето на общинска програма за опазване на околната среда в периода до 2028 година.

Кметската управа очаква местната общност да оцени състоянието на въздуха, почвите, биоразнообразието в района по скалата от много добро до лошо.

Проучването акцентира и върху качеството на питейната вода.

Авария остави без вода много населени места в Добричко

Анкета задава и въпроса кои са основните източници на вредни емисии в общината: промишлеността, транспорта, земеделието, битовото отопление.

Гражданите трябва да кажат и дали са доволни от услугите по сметосъбирането, дали съдовете за битови отпадъци са достатъчни, почистват ли се улиците, парковете и други публични територии в общината и кой е отговорен за опазване на чистотата.

Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн до 15 август.


 
БТА