/ Thinkstock/Getty Images
След 10 дни – на 30 август, изтича срокът за подаване на заявления за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, напомнят от община Добрич.

С необходимите документи и условия за кандидатстване желаещите могат да се запознаят тук. Документите се подават в Центъра за услуги и информация на първия етаж в Община град Добрич.

Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 3 000 лева, в рамките на една календарна година. Средствата се гласуват всяка календарна година с бюджета на общината, по предложение на кмета.

Все повече двойки търсят ин витро кабинета в Добрич

За да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките следва да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес в Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите; да нямат задължения към Община град Добрич; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да са пълнолетни; да са завършили средно образование; да не са осъждани за престъпления от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев”; да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала; да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен; да е налице доказан стерилитет /независимо с женски или с мъжки фактор/, лечим  единствено с методите на АРТ и по-конкретно  IVF или ICSI; да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич.