Общината може да финансира ремонта на Спортното училище

/ Пресцентър Община Бургас
Кметът Димитър Николов подаде до Общинския съвет докладна записка, касаеща възможността Спортното училище "Юрий Гагарин" да бъде обновено по проект на Министерството на младежта и спорта по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Това е втори опит за модернизиране на инфраструктурата на училището.

През 2016 година проектът е оттеглен от министерството поради това, че в част от него се помещава и Професионалната гимназия по сградостроителство и инсталации, която е общинска и всички разходи, за помещения, които не са собственост или не се ползват от Спортното са недопустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ по проекта.

„ЛУСК“-а и Спортното се помещават в осеметажна сграда в блок 46 на комплекс "Зорница". Процентното съотношение на ползването на полезните площи между двете училища е 80 на 20% в полза на Спортното, което заема първи, втори, трети, четвърти, пети и шести етаж от сградата. ЛУСК-а заема част от партерния етаж и втори етаж от сградата.

В докладната кметът посочва, че на 20 май в Общината е получено писмо от Министерството на спорта, в което се съобщава за възможността проектът за Спортното училище да бъде подаден от министерството в рамките на Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

При положение, че местният парламент даде съгласието си, финансовият ресурс ще бъде осигурен от бюджета на Община Бургас за 2020 година. Предложението ще се гледа на предстоящото заседание на общинските съветници на 25 юни.