Утвърден е лесоустройствения план за с. Елешница
Утвърден е лесоустройствения план за с. Елешница / Снимка: Дарик, архив
Регионалната дирекция по горите в Благоевград утвърди Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Разлог, които се намират в района на действие на ДГС -Елешница.

С този план се определя допустимият размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии. Също така се дават насоки за стопанската дейност и обосновка на  планираните горскостопански мероприятия.

Планът формулира горскостопански дейности като вид на сечите, добив на дървесни и недървесни горски продукти, залесявания, охрана и опазване от пожари на горските територии.