Процедури, свързани с имунитета на евродепутатите
Процедури, свързани с имунитета на евродепутатите / Thinkstock/Getty Images

Всяко искане за снемане на имунитет на евродепутат, отправено до председателя на Европейския парламент от компетентен орган на държава от ЕС, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия. Това е записано в чл. 9 "Процедури, свързани с имунитета" от правилника за дейността на ЕП.

Компетентната парламентарна комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен, гласят прилежащите параграфи. На засегнатия евродепутат се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които според него имат отношение към случая. Евродепутатът не присъства на разискванията на искането за снемане на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към евродепутата, като посочва дата и час. Евродепутатът може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако той не присъства на изслушването, се приема, че се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към евродепутата за изслушване на нова дата и час. Ако евродепутатът не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

Когато се иска снемане на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение в доклада на комисията може да се предложи снемането на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяването на окончателна присъда засегнатият евродепутат не може да бъде задържан и срещу него не може да бъде налагана никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява мандата си.

Парламентарната комисия може да изрази мотивирано становище за компетентността на въпросния орган (внесъл искането за свалянето на имунитета - бел. кор.) и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася по вината или невинността на евродепутата, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая.

Докладът на комисията се включва служебно като първа точка в дневния ред на първото й заседание, следващо деня на внасянето на документа. Не се допуска изменение на внесено предложение за решение. На обсъждане подлежат само мотивите "за" и "против" всяко предложение за снемане на имунитет.

След като ЕП е обсъдил въпроса, всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Председателят на ЕП незабавно съобщава взетото решение на засегнатия евродепутат и на компетентния орган на съответната държава от ЕС, с молба да бъде информиран за всяко последващо развитие на съответните производства и постановените във връзка с тях съдебни решения. След като получи тази информация, председателят я предава на ЕП по начин, който намери за най-подходящ, ако е необходимо и след консултации с компетентната парламентарна комисия.

Източник: БТА