Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация
Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация
67878
Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация
  • Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация

Съдебният процес е свързан със загубата на много време, нерви и пари, това важи в пълна степен до семейни спорове, кавги между съседи или делба между роднини. Малко хора знаят обаче, че тези казуси могат да се разрешат чрез медиация - независимо дали по случая се води вече дело или не. Медиацията има за цел да се стигне до споразумение между страните в извънсъдебна среда.

За целта се определя медиатор, който посредничи на срещи между страните, а крайната цел е в рамките на няколко сесии те да си стиснат ръцете и да се стигне до споразумение, което да бъде одобрено после от съда. Тази практика става все по-популярна у нас и вече в Центъра по медиация към Софийския районен и градски съд се решават по над 100 спора на година.

Съдействието на медиаторите е изцяло безвъзмездно за висящи дела.

Медиацията е лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение между две страни. Независимо дали е в рамките на съдебно дело или не, медиацията се ръководи от трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното решение на спорните въпроси. Чрез медиацията се спестява много време, средства и допълнително нажежаване на отношенията между двете страни.

„Медиаторът не е арбитър, той не е съдия. Той дава възможност на страните в една неформална обстановка, различна от съда да опитат да достигнат до взаимноизгодни варианти за споразумение. Тук не включваме споразумение за целия спор. Страните могат да се споразумеят за части от спора и да продължат за онези неща, по които спорят, в съда. Могат да се разберат само за част от нещата, така че да достигнат до някакви приемливи споразумения. Много добри примери за медиация мога да дам по брачни и семейни дела. Там не съда, а родителите, са онези хора, които трябва да вземат правилните решения за техните деца. По такъв тип дела имаме сериозен успех относно броя на спогодбите”, разказа пред Дарик Лъчезар Насвади от Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен и Софийския градски съд.

„Ролята на съдията е да окаже на страните за възможността да се възползват от процедурата по медиация”, допълни той.

След като научат за възможността да решат проблема си, без да се налага да водят дълги и мъчителни съдебни борби, страните са насочени към Центъра по медиация, където им бива определен подходящ за случая посредник. Съдиите по граждански дела са длъжни да обясняват на идващите при тях за възможността конфликтът да бъде решен чрез извънсъдебна спогодба. Все по-голям брой магистрати спазват това правило, обясни съдията от Софийския районен съд Борис Динев и разясни, че едно от дружествата, които най-често прибягва към медиация е „Топлофикация”, известна с големия брой дела, в които участва.

„Всяко дело би могло да се каже, че е подходящо за медиация. В България медиацията е по-силно развита по граждански дела, особено силно развита по брачни дела, които се гледат в Софийския районен съд. Удобно е да се реши спор при развод за издръжка на деца чрез медиация, особено подходящи са междусъседски спорове в рамките на етажна собственост. Особено подходящи са спорове, където има силен личен елемент, примерно, когато има обида клевета. Обикновено зад развитието на едно съдебно производство, стоят лоши отношения между страните. Има случаи, когато съд постига медиация по трудови спорове, когато проблемът на страната - работникът и служителят, който води дело, е по-добро отношение, което иска да получи към себе си. Медиацията дава една съвсем нова плоскост на развитие на отношенията между страните, тъй като може да се изследват техните отношения, което по принцип е недопустимо в един съдебен процес”, коментира Динев.

„Една спешна медиация може да се случи в рамките на два часа. Възможно е да се наложат и няколко сесии от медиации, но общо взето около месец е необходим, за да се реши един спор с медиация. Решение на първа инстанция по гражданско дело може да се получи след около година, а след това страната трябва да изчака развитието на производството в още една или две инстанции, в зависимост каква е цената на иска. Докато изчака всички правни способи, за да постигне едно решение, което да изпълни”, допълни той.

„Медиацията има и друго предимство. След като страните сами са постигнали решението на спора и са уредили последиците, е много по-вероятно те да ги изпълнят доброволно. При един тежък съдебен процес е възможно след приключването му,  страната, която е загубила спора, да се опита да забави изпълнението на решението”, разкри още Борис Динев.

След срещата с медиатор, страните не са длъжни да продължат процедурата. Те могат да я прекратят и да се върнат в съда, където да продължат с хода на делото. Успешният завършек на медиацията е споразумението, което после да бъде одобрено от съда и по този начин да се сложи край на процеса. Все пак изглежда, че медиацията най-подходяща за разрешаването на точно определени спорове.

„При разводите обикновено не постигаме споразумение за два-три-пет часа. Там се изисква повече работа, защото там най-важното, за което работим, е да изберем най-добрия вариант за детето, а не толкова да помирим родителите. В началото се опитват да се обиждат, случва се изключително честно, но медиаторите прекратяват всякакви такива опити”, коментира Яна Гунчева разказа повече за бракоразводните и семейни случаи от нейната практика като медиатор.

Тя разказа и конкретен случай от практиката си: „При нас дойдоха двама родители, които много дълго време са били заедно, много са се обичали, изключително интелигентни, заемащи високи постове, но в един момент бяха спрели да се чуват. Бяха започнали да извършват действия, които не са привични нито за единия, нито за другия в живота им. Имаха две деца. Всеки от родителите смяташе, че другият иска нещо за себе си, нещо напълно различно, нещо да направи с децата, което е вредно за тях. В момента, в който успяхме да ги разделим и да се срещнем с тях, установихме, че те искат едно и също за децата. Те имат толкова близки планове, и толкова почти еднакви решения взимаха, всеки един по отделно, но проблемът беше, че отказваха да комуникират нормално. Също така смятаха, че нито един от тях не иска да подпише с другия споразумение. Препоръчахме им да спрат по взаимно съгласие делото за шест месеца, да подпишат временно споразумение. Направиха го, подписахме споразумението, то започна да се изпълнява и в един момент то беше дотолкова разширено от тях и дойде време да подпишат окончателно споразумение, техните отношения бяха значително подобрени”.

Понякога медиацията може да помогне не само за решаването на определен текущ спор, а на дългогодишна вражда, породила след себе си серия от дела.

„Има случаи, когато спорът между страните не се изчерпва само от едно дело. Много общи отношения и омразата, която понякога води страните, стига дотам, че по един спор се образуват пет-шест дела. Именно тук е много важна задачата на медиатора - да успее да намери какви са истинските интереси на страните, да конкретизират какъв точно е спорът, и, докато работи за подобряване на отношенията между страните, те сами да разберат какъв е техния интерес, и да постигнат едно решение, което да обхване предмета на няколко дела. Нещо, което на теория няма как да се случи в едно съдебно производство, тъй като съдията не може да се занимава с неща извън предмета на делото. Имаме успешни медиации, при които се е случвало въз основа на едно добро споразумение между страните, да се прекратят седем дела в Софийския районен съд”, коментира Борис Динев.

Медиацията е и материално по-евтина. Съдебната такса съдържа в себе си част от стойността на претенцията и това без да се броят парите за евентуални експертизи, участие на вещи лица, адвокатска защита. Освен към Центъра по медиация, желаещите да изгладят конфликтите си по този начин могат да потърсят и помощта на частни медиатори, като при тях цената е около 100 лева на час.