/ iStock/Getty Images
Комисията за енергийно и водно регулиране прие Решение за даване на разрешение на "ЧЕЗ" /а.с./ да се разпореди с притежаваните от него 67 процента от акциите от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като ги продаде и прехвърли на дружеството от групата "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - "Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни" /б.в./. Това съобщиха от КЕВР.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране на сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.

Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките, допълниха от регулатора.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от "ЧЕЗ" /а.с./ заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Разузнаване", Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, в 14-дневен срок, се посочва в съобщението.