/ iStock/Getty Images
Правителството одобри проект на Закон за индустриалните паркове и ще го представи за разглеждане на Народното събрание.

Проектът на закон урежда въпросите, свързани с проектиране, изграждане и управление на индустриалните паркове в страната.

Чрез тази регулация правителството цели да създаде благоприятна среда за инвестиране в индустриални мощности, гарантирайки условия за развиване на високотехнологични производства и услуги, иновации и трансфер на технологии.

Наред с това проектът на закон трябва да послужи и като инструмент за провеждане на балансирана икономическа и регионална политика.