Съдът на ЕС: България е в нарушение за защитената зона Калиакра
Съдът на ЕС: България е в нарушение за защитената зона Калиакра / БДЗП, Даниел Митев

Съдът на ЕС постанови, че България е в нарушение на общностното законодателство по въпроса със защитената зона "Калиакра", съобщи БТА.

В съобщение на съда се посочва, че е уважен искът на Европейската комисия. Според съда нашата страна е в нарушение, тъй като не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона в района на Калиакра.

България е одобрила проектите "АЕС Гео енерджи", "Дисиб" и "Лонгман инвестмънт" на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона.

Нашата страна е одобрила проектите "Калиакра уинд пауър", "ВН Енертраг Каварна" и "Вертикал - Петков и с-ие", както и проекта "Трейшън клифс голф енд спа резорт" съответно на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали.

От една страна, България не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите "Уиндтех", "Брестиом", "Еко Енерджи" и "Лонгман инвестмънт" на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, и от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта "Лонгман инвестмънт", пише в съобщението.

Отбелязва се, че районът на Калиакра е важна зона за опазването на множество видове птици и техните местообитания. На 18 декември 2007 г. в съответствие с директивата за птиците България е създала специалната защитена зона "Калиакра".

След жалби от Българското дружество за защита на птиците заради недостатъчния географски обхват на зоната и неблагоприятните последици от някои бизнес проекти за естествените местообитания и за местообитанията на някои видове птици, на 6 юни 2008 г. ЕК отправи официално уведомително писмо до България, в което я прикани да преустанови установените нарушения на задълженията, произтичащи от директивата за птиците.

Природозащитници се жалват в Брюксел заради Калиакра

Тъй като не е удовлетворена от различните отговори, предоставени от България, на 1 декември 2008 г. ЕК изпраща второ официално уведомително писмо, в което изисква да бъдат преустановени нарушенията на задълженията спрямо директивата за местообитанията, доколкото страната е разрешила изграждането на множество вятърни генератори в границите на зоната "Калиакра". На 30 януари 2009 г. България отговаря на тези писма, а след това няколко пъти изпраща допълнителна информация.

На 30 септември 2011 г. ЕК връчва на България трето, допълнително официално уведомително писмо, в което, от една страна, обединява двете предходни писма, а от друга отправя нови искания, свързани с териториите на зоните "Калиакра", "Белите скали" и "Комплекс Калиакра". В това писмо се поставят две групи въпроси - за недостатъчния географски обхват на територията на зоната "Калиакра" и за въздействието на някои проекти.

На 30 януари 2012 г. България уведомява ЕК, че по-голямата част от изброените от нея проекти са одобрени преди присъединяването на страната към ЕС или преди включването на съответните зони в мрежата "Натура 2000", поради което правото на ЕС не се прилага към тези територии.

С писмо от 22 юни 2012 г. ЕК издава мотивирано становище, в което приема, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от директивата за птиците, от директивата за местообитанията и от директивата за оценката на въздействието на някои обществени и частни проекти върху околната среда.

Изпълнили сме целите си за ВЕИ до 2020-а

България отговаря на мотивираното становище и въз основа на някои допълнителни сведения уведомява ЕК, че е взела мерки за отстраняване на установените проблеми. ЕК намира, че положението остава незадоволително и на

24 март 2014 г. предявява иск пред Съда на ЕС. В решението на Европейския съд от януари 2016 година не се постановява размер или вид на наложено наказание.