/ ThinkStock/Getty Images
Във връзка с предстоящото начало на зимния туристически сезон и намеренията на работодателите да наемат работна ръка от страни извън Европейския съюз, Главната инспекция по труда (ГИТ) напомня, че в седемдневен срок от реалното започване на работа на чуждестранните граждани това обстоятелство трябва да бъде декларирано в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по местонахождение на работното място.
 
От трудовата инспекция отбелязват, че това е едно от най-честите нарушения, установявани от инспекторите по труда, във връзка със заетостта на граждани на страни извън ЕС у нас, се посочва в съобщение на пресцентъра на службата.
 
Редът за предоставяне на разрешение за достъп до българския пазар на труда на сезонен работник се администрира от Агенцията по заетостта (АЗ) и е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му. Получилите разрешение за сезонен работник, могат да бъдат наемани само от работодателя, който е поискал и съответно получил разрешението. Те не могат да сменят работодателя си. По силата на споразумение ГИТ получава от АЗ информация за работодателите, поискали разрешения за такъв достъп.
 
Благодарение на тези данни се идентифицират обектите на контрол, в които се очаква да бъдат наети граждани на държави извън ЕС, което е предпоставка за упражняване на по-ефективен контрол. Проверки се правят и на работодатели, които са получили отказ от АЗ, с цел да се установи дали чуждестранните граждани не са наети неправомерно.

ГИТ напомня, че дори при наемане на работници с цел обучение, с обучаваните трябва да се сключва трудов договор, като в Кодекса на труда е регламентиран специален такъв.
 
В рамките на кампаниите в зимните и летните курорти през 2017 г., един от приоритетите на които беше законосъобразното наемане на чуждестранни сезонни работници, са били направени 2437 проверки, при които са установени 33 случая на чужди граждани, които работят в страната без разрешение. През започващия зимен сезон Главната инспекция по труда ще продължи засиления контрол в курортите.