640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината

640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината
640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината / снимка, архив: Sofia Photo Agency
640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината
31801
640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината
  • 640 лв. е средната заплата за второто тримесечие на годината

През второто тримесечие на тази година средната работна заплата е нараснала спрямо периода януари-март с 3,4 процента до 640 лв., показват данните на НСИ. Средната месечна работна заплата за април, май и юни 2010 г. е съответно 643, 640 и 636 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-силно нарастване на средната месечна работна заплата, са: финансови и застрахователни дейности - с 8,9 процента, строителство – с 8 на сто, и операции с недвижими имоти – с 6,8 процента.

Най-малко нарастване на средната заплата през второто тримесечие на 2010-а спрямо първото тримесечие се наблюдава в дейностите по доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 0,8 на сто, и държавно управление – с 1,8 процента.

През второто тримесечие на 2010-а средната заплата нараства с 8,8 на сто спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности по създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 35 процента, и при операциите с недвижими имоти – с 18,7 на сто.

Най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие на 2010-а са получили работещите в сферата на финансовите и застрахователни дейности - 1418 лева. Средната заплата в сектора на производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива е била 1366 лева. В сферата на създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 1261 лева.

Най-ниско платени са били хората, наети в хотелиерството и ресторантьорството, като там средната заплата е била 425 лева; административните и спомагателни дейности - 438 лева; селско, горско и рибно стопанство – 472 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2009 г. средната месечна заплата в обществения сектор нараства с 3,7 на сто, а в частния сектор - с 11 процента.

Предварителните данни на Националния статистически институт показват още, че наетите на работа към края на юни са се увеличили с 38 000 души, или с 1,7 на сто спрямо края на март, като достигат 2,23 млн. души. Увеличението е регистрирано предимно в сезонната заетост.

В края на юни работещите са със 174 000 души или със 7,2 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.