заплата
заплата / ThinkStock/Getty Images
В сравнение с останалите области по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-то място
По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., и са 68.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите, като то е най-голямо в дейностите „Строителство” - с 9.9% и „Административни и спомагателни дейности” - със  7%. 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 28% и 14.5%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.3 хил., или с 3.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.), като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” - с 0.6 хиляди и „Преработваща промишленост” – също с 0.6 хиляди. В процентно изражение най-значително намаление е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство” - с  16.8%.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. в частния сектор са работили 68.1% от всички наети в област Велико Търново. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. в областта е 841 лв., за ноември - 832 лв. и за декември - 847 лева. 
 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта е 840 лв. и е с 24 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но с 255 лв. по-ниска от средната за страната (1095 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-то място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното трето тримесечие - с 10.8%, е регистрирано в икономическа дейност „Образование”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности” - с 5.8%. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 8.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 33.0% и „Добивна промишленост” - с 26.5%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: 
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 246 лева
• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 159 лева.
И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: 
• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 511 лева 
• „Професионални дейности и научни изследвания” – 552 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.4%, а в частния сектор - с 6.6%.