Данните от станцията за мониторинг на въздуха в Горна Оряховица вече са достъпни

/ Община Горна Оряховица

Показателите за качеството на атмосферния въздух, които се следят от автоматичната измервателна станция (АИС) в Горна Оряховица - азотен диоксид, серен диоксид, озон и фини прахови частици (ФПЧ10), вече са достъпни за обществеността.

Нова система ще информира за качеството на въздуха в реално време

Миналата седмица беше представена нова система за предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

За първото тримесечие на 2019 г. от АИС Горна Оряховица са регистрирани единствено превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател фини прахови частици.

Техният брой е 36, като в сравнение със същия период за последните две години - 2018 г. (57 превишения) и 2017 г. (56 превишения), се наблюдава положителна тенденция за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.

Община Горна Оряховица подписа договор с МОСВ за актуализация на Програмата за качество на атмосферния въздухНовата система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух визуализира данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ).

Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.

Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители.

Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри.

Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС. Линк към системата http://www.eea.government.bg/kav/