Населението на област Варна е 430 847 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София - 1 280 хил. души и Пловдив - 632 хил. души, и преди област Бургас - 379 хил. души. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 356 души, или с 0.1%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро - Североизток. Данните са към 31 декември 2022 г.

Прогноза на НСИ: До 2080 г. населението ни ще се стопи до 4,8 млн. души

Мъжете са 207 158 (48.1%), а жените - 223 689 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 92 038, или 21.4% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете - 17.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 63 999, или 14.9% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост2 в област Варна е 56.8%. Коефициентът в градовете е 54.7%, а в селата - 68.9%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2022 г. достига 43.7 години. Средната възраст на населението в градовете е 43.2 години, а в селата - 46.3 години.

Променя се броят и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месец за мъжете. Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2022 г. е 259 803 души, или 60.3% от населението в областта, като мъжете са 134 164 души, а жените - 125 639 души.
Агенция "Фокус"