електронна винетка
електронна винетка / БГНЕС, архив
Над 3 500 са издадените безплатни годишни електронни винетки за хора с увреждания през тази година в Старозагорско.
 
Срокът за подаване на Заявление-декларация е 10 дни преди изтичане на валидността на сега действащата винетка, припомнят от Дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до февруари, март и т.н., не е необходимо да се подава заявление през януари 2020 година.
 
От тази година към заявлението не се прилагат никакви документи, справките се правят по служебен път от Дирекция "Социално подпомагане". Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Агенция за социално подпомагане, раздел Социално подпомагане - Подкрепа на хората с увреждания - Право на годишен винетен стикер - Документи. Законът позволява изпращане на заявлението по пощенски път и затова от дирекцията призовават гражданите да не се струпват пред фронт-офиса, а да използват и този начин, който е за тяхно улеснение.
 
Предвиден е 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискваните документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е тридневен. Агенцията за социално подпомагане ще изпраща в Агенция "Пътна инфраструктура" дневна заявка с всички одобрени за съответния ден.
 
В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, Пътната агенция издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година, и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.
 
Миналата година Агенцията за социално подпомагане е предоставила над 228 000 безплатни винетки на хора с трайни увреждания в страната.
 
Винетна такса не заплащат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 160 к.с.