/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност „Антична и средновековна крепост „Калето" - публична държавна собственост, на община Монтана, област Монтана за срок от 10 години.

Предоставянето на имота на общината ще допринесе за обогатяване културно- историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей-Монтана.

С решение на правителството на община Правец се предоставя собствеността върху имоти - частна държавна собственост, намиращи се в местност „Садовица", с. Манаселска река. Имотите са с обща площ 1 708 кв. м, с начин на трайно ползване за движение и транспорт, и попадат в границите на общински обект от първостепенно значение.

Те ще се използват за аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък по пътя Калугерово - Видраре - Джурово - с. Манаселска река, община Правец.