РИОСВ Стара Загора образува 4 административно наказателни процедури

РИОСВ Стара Загора образува 4 административно наказателни процедури
РИОСВ Стара Загора образува 4 административно наказателни процедури / Dariknews.bg, архив

135 контролни проверки на 131 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград са извършили инспектори от РИОСВ Стара Загора през септември. Проверени са билкозаготвителни пунктове; дружества с площадки за третиране на отпадъци; чистотата на пътищата от републиканската пътна мрежа; постъпили сигнали за наблюдавани замърсявания на въздуха или повърхностни водни обекти и др.

За установени нарушения експертите са издали 102 предписания и са стартирали 3 административно-наказателни процедури. Акт за административно нарушение е образуван нафирма от Сливен, която извършва дейност по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход, както и на други две юридически лица за установено разораване на пасища в Защитени зони „Западна Странджа" и „Сакар".

През септември директорът на РИОСВ - Стара Загора е издал 17 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции или глоби в размер на 4 400 лв. Фирма за производство на текстил в Твърдица е санкционирана с 1000 лв. за установено неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издаденото им разрешително от Басейнова дирекция - Пловдив.

Физическо лице от село Чинтулово, община Сливен е глобено с 500 лв. за разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та, с което е нарушен Закона за управление на отпадъците. Останалите 15 наказателни постановления са в размер на 2 900 лв., издадени на едно физическо и 14 юридически лица, които като ползватели или собственици на земеделски земи в Натура зони са ги разоравали или обработвали.

При извършена контролна проверка с емисионно пробонабиране на отпадъчни води е установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател азот амониев на обект ГПСОВ - Раднево, за което на експлоатационното дружество е наложена еднократна санкция в размер на 1 770 лв.

Събраните суми от наложени санкции през септември са в размер на 2 399 лв. От получените суми 1 919,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

С най - голям приход от наложени санкции е община Стралджа с 1610,40 лв.