Общински съвет Болярово проведе свое заседание
Общински съвет Болярово проведе свое заседание / община Болярово

Общински съвет-Болярово проведе своето тринадесето заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в общината, продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на селата Крайново, Оман и Дъбово.

Общинските съветници гласуваха да бъдат предоставени дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози в община Болярово, както и общината да участва с  проектно предложение по проект „Красива България" на Министерството на труда и социалната политика.

Приети и утвърдени са отчетите за изпълнение на актовете , отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година; отчета за изпълнение бюджета на общината и състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2016 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2016 година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта.