/ Дарик Русе, архив
На 11-ти април в Конферентната зала на хотелски комплекс „Островче“ – с. Островче, област Разград се проведе тридесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). Заседание се свика и се откри от Манол Кившанов - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В него взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Института за пазарна икономика, Националния статистически институт и Агенция „Пътна инфраструктура“. Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Петър Ганев – старши икономист в Института за пазарна икономика запозна присъстващите с годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие 2016 г.“, като акцентира върху социално-икономическото състояние и развитие на областите в Северен централен район. В изпълнение на Решение на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от 7-ми декември 2016 г., беше създадена Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на Северен централен район и планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции към РСР на СЦР. Приети бяха и Вътрешни правила за организацията на дейността на комисията. Доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов информира присъстващите относно създаденото през м. февруари 2017 г. Обединение на ректорите на висшите училища от Северна България в полза на регионалното развитие. Чрез Обединението висшите училища ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната. На заседание бяха представени законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. През 2017 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общини. Беше представена и актуална информация относно степента на изпълнение на договорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за проектиране на Автомагистрала Русе – Велико Търново и възможностите за финансиране на проекта. Със свое решение Регионалният съвет за развитие на Северен централен район определи като приоритетен за икономическото и социалното развитие на района и подкрепи реализацията на проект „Комуникационно решение за изграждане на кръстовище на две нива при ГКПП Дунав мост“.