Продължава набирането на строители за Израел
Продължава набирането на строители за Израел / Дарик Русе, Искра Георгиева

Агенцията по заетостта обяви, че в дирекциите ”Бюро по труда” в страната продължава приемът на документи на наши професионални строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната Спогодба между правителствата на двете страни. Удължаването на срока е във връзка с получено писмо от Службата по въпросите на населението и имиграцията към вътрешното министерство на Държавата Израел (ПИБА).

Израел основно търси наши кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи, които задължително трябва да разчитат строителни планове. Освен това се набират и работници - керамични облицовки по подове и стени (за тях също се изиксва да разчитат строителни планове), и работници - мазилки.

Съгласно заявката на ПИБА кандидатите трябва да са български граждани; да са на възраст между 25 и 47 години; да не са работили до момента в Израел; да нямат роднини от първа степен, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри); да нямат криминално досие; да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини; да не страдат от някои конкретно изброени заболявания. Българските строителни работници трябва да отговарят и на едно от следните алтернативни изисквания: да имат завършен курс на обучение за строителни работи в учебно заведение/лицензирана обучителна организация и най-малко 3 години трудов стаж по една от търсените строителни специалности; ИЛИ да имат най-малко 5 години доказан трудов стаж по съответната специалност, ако нямат завършено професионално обучение.

Документи се приемат в бюрата по труда по местоживеене – постоянно през годината, без краен срок. Отговарящите на условията български строители следва да подадат при кандидатстване - заявление за работа; копие от диплома/удостоверение за завършено професионално образование/обучение; копие от трудовата книжка, в която да бъде отразен изисваният трудов стаж по професията/специалността, а при определени случаи и служебна бележка от работодател; копие на лична карта (оригиналите се показват).

Агенцията по заетостта ще изпраща списъци с набраните подходящи кандидати на ПИБА, която ще ги подбира и избраните български работници ще получат едногодишни трудови договори с възможност за продължение /в договора ще бъдат отразени всички трудови условия/. Максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел.

Повече информация за условията на живот и работа в Израел кандидатите могат да получат в бюрата по труда и от интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg, където са публикувани и необходимите за подаване документи.