/ netinfo
В Зала 1 на Областна администрация Русе, под председателството на заместник областния управител на област Русе г-н Валентин Колев се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  

В заседанието се включиха и членовете на Областния координационен център за изпълнение на Постановление №100 от 08.06.2018 г. на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Началникът на Регионалното управление на образованието, д-р Росица Георгиева запозна в детайли присъстващите с реализираните дейности по Механизма до 30 октомври на настоящата година.

Създадени са 32 екипа за обхват, с включени 502 служители от различни институции. Екипите са извършили 767 физически посещения на адреси, като 76 деца са записани в училище или в детска градина, а 53 са незаписани (предстоят посещения на адресите до 30.11.2018 г.). В риск от отпадане от образователната система са 60 деца и ученици.

Най-често срещани причини за отпадане от образователната система са миграция на семействата в чужбина и в страната, дългосрочна и краткосрочна; социално-икономически причини; особености в социалните норми при ромската етническа общност - ранни бракове, ранно раждане на деца, нежелание на родителите децата им да се обучават след определена възраст и в друго населено място.

Установени са отделни случаи на много тежко болни деца (неподвижни, с множество увреждания, нeговарящи), което затруднява много включването им в образователната система.

Приоритети в работата на екипите за обхват са изпълнение на определените мерки по отношение на децата и учениците в риск, които следва да се прилагат съвместно от работещите по Механизма институции, така че да се постигне комплексен подход от интервенции; прилагане на комплекс от мерки спрямо необхванатите в образователната система деца и ученици.

Основната цел е да бъдат включени в образователната система; налагане, при необходимост,  на наказания от компетентните органи за неспазване на задълженията на родителите по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищно образование; спиране на социални помощи и помощи в натура по реда на Закона за семейни помощи за деца.

Г-жа Георгиева благодари на всички включени в Механизма институции и служители за тяхната работа и ангажираност, като акцентира върху добрата координация между тях. 

От своя страна, г-н Колев отбеляза, че г-жа Георгиева е изготвила детайлна и прецизна информация, като подчерта, че това е правилния подход в търсенето на начини да бъдат задържани децата и учениците в образователната система, което ще е дългогодишен процес, в резултат на който следва да се отчитат по-добри резултати.

На заседанието бяха представени резултатите от Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити за областта през учебната 2017-2018 г. 

На външното оценяване след 4-ти клас са участвали 50 училища в областта, брой ученици – 1662, участвали в НВО (98%), БЕЛ – 1622, математика – 1626, човекът и обществото - 1625, човекът и природата - 1620.

Второ съвещание за предстоящата зимна обстановка се проведе в Русе

Постигнат 4-ти резултат в страната на тестовите въпроси и 10-ти на диктовката. 80,4 % средна постижимост на проверяваните знания и умения,  което е индикатор, че болшинството от четвъртокласниците са овладели задължителния обем от знания и имат уменията да ги прилагат при решаването на конкретни практически задачи.

В 25 училища (50% от общия брой) резултатите на учениците са над средните за региона. В 13 училища резултатите от НВО се доближават до средните за региона, а в 12 училища са значително по-ниски и показват сериозни пропуски в обучението.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Силистра

Резултатите по учебните предмети са съизмерими с постигнатите през предходните учебни години. Наблюдава се тенденция за устойчивост на постигнатите добри резултати от обучението в начален етап.

В Националното външно оценяване след 7-ми клас са се включили 50 училища, по БЕЛ – 1590 ученици и по математика – 1587 ученици. Постигнат 7-ми резултат в страната на НВО по български език и литература.

В 36 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната (през 2017 г. – в 35 училища). 14 училища от областта са  с успех над средния за страната (през 2017 г. – 15 училища). 

Постигнат 8-ми резултат в страната  на НВО по математика. Работили по І и ІІ модул – 1331 ученици (84%), работили само по І модул – 256 ученици (16%). В 35 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната. 15 училища от областта са с успех над средния за страната. 

Държавни зрелостни изпити БЕЛ: брой училища от област Русе – 30, брой явили се ученици – 1532, неиздържали – 75 ученици, брой отлични оценки – 0,

проверка – от национална комисия, в електронна среда. Средният успех за областта е съизмерим с този за страната. Област Русе е на 5-то място в страната по резултати от ДЗИ по БЕЛ. Всички училища от областта са с положителен успех. Запазва се тенденцията най-високи резултати да постигат учениците от профилирани гимназии и профилирани паралелки в средни училища и гимназии. 

Началникът на РУО Русе представи и резултатите от реализирания държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за 2018-2019 учебна година.

Мотивите на РУО Русе за изготвяне на обобщено предложение за държавен план-прием за учебната 2018-2019 година за област Русе е постигане на съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община Русе и област Русе; съответствие на предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища; съответствие на предложените професии и специалности с предложените от работодателските организации; съответствие на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно образование, така че да не се допусне закриване на значителен брой паралелки след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят места за всички седмокласници в паралелките, които ще се формират, тъй като за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование в VІІ клас.

Броят на учениците, завършващи VII клас в Област Русе към 01.12.2017 г. – 1681; броят на учениците, които са записани в VIII клас към 11.09.2018 г.  – 1520; от планираните 67 професионални паралелки за област Русе в 4 не е осъществен планирания държавен план-прием, което е 5,9 %; от предвидените 28 профилирани паралелки за област Русе в 1 не е осъществен планирания държавен план-прием, което е 3,6 %.

В заключение, заместник областният управител и началникът на Регионалното образованието на образованието изразиха надежда, че въпреки тревожните тенденции от намаляващия брой ученици ще се синхронизират действията на всички заинтересовани страни по осъществяването на един балансиран план-прием и през следващата учебна година.