Русе избира омбудсман
Русе избира омбудсман / netinfo

Йордан Борисов говори пред общинските съветници
netinfo

Йордан Борисов ще е новият омбудсман на Русе. Това става ясно от предложение на общинския съветник Иво Пазарджиев до Общинския съвет. Пазарджиев е председател на комисията за избор на обществен посредник на територията на Община Русе. В предложението се посочват резултатите от събеседването с кандидатите. Ето какво се казва в предложението за гласуване:
 

Йордан Борисов говори пред общинските съветници
netinfo

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С решение №392/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе беше насрочен конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, както и беше избрана комисия, която да проведе конкурс. След избирането си, комисията проведе три заседания. На първото заседание, проведено на 13.12.2016 г. беше утвърден текст за обява, във връзка с провеждане на конкурса. Приет беше и план за работа на комисията. На второто заседание, проведено на 07.02.2017 г. бяха разгледани постъпилите кандидатури – Здравко Димитров Паскалиев, Ирина Петрова Матева-Кънчева, Йордан Петров Борисов и Юрий Михайлов Георгиев. След проверка на документите беше установено, че всички постъпили кандидатури покриват изискуемите от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе. С оглед на това всички бяха и бяха допуснати до събеседване. Приет беше план за протичане на събеседването на 10.02.2017 г., както и беше утвърдена работна таблица, на която всеки от членовете на комисията да извършва свое лично оценяване. На третото заседание на комисията, проведено на 10.02.2017 г. беше проведено събеседване с кандидатите. След приключване на събеседването, беше проведено гласуване за всеки един от кандидатите. За Здравко Димитров Паскалиев гласуваха 1 глас „за”, 9 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”. За Ирина Петрова Матева-Кънчева гласуваха 4 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се”. За Йордан Петров Борисов гласуваха 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”. За Юрий Михайлов Георгиев гласуваха 4 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се”. Считам, че предложението представлява въпрос от обществена значимост, поради което и на основание чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното РЕШЕНИЕ: На основание чл.21а, ал.1, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.6, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе РЕШИ: Избира за обществен посредник на територията на Община Русе……………………… Вносител: Иво Колев Пазарджиев ________________________