Нова защитена местност на територията на област Русе
Нова защитена местност на територията на област Русе / РИОСВ

Със заповед на министъра на околната среда и водите (РД-18/11.01.2013 г.) е обявена нова защитена местност -  „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица”. В нея са включени имоти от поземлен и горски фонд в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе, с площ 365,777 дка.

В границите на новата местност с цел опазване на рядкото растение се забранява промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсенето, проучването и добива на подземни богатства, строителството, внасяне на неместни видове, извеждане на сечи и залесяване с високостъблени гори, късане, изкореняване и унищожаване на екземпляри, палене на огън и опожаряване.
Растението уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) е описан като нов за науката вид през 2010 г. То е Балкански ендемит е и един от най-редките в българската флора. Ареалът му заема североизточния край на балканския полуостров.

Предложението за новата защитена местност е внесено от откривателя на растението Стоян Стоянов и Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в средата на февруари 2012 година. Растението бе целеви вид по проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

За оказаното съдействие в хода на процедурите по обявяване на 40 –та защитената територия в обхвата на РИОСВ-Русе до ръководството на инспекцията е изпратено благодарствено писмо от ръководителя на проекта проф. Димитър Пеев.