/ netinfo

В Община Русе, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, финансиран по Програма „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“. Партньори по проекта са Община Гюргево като водещ партньор и Община Русе.

Областният управител на област Русе се срещна с румънския министър на икономиката

Пресконференцията откри заместник-ръководителят на проекта г-жа Даниела Шилкова в присъствието на ръководителя на проекта Богдан Кирпизису, заместник-кмета на Община Гюргево Йонуч Чоака, заместник-кмета по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански, двата екипа и представители на медиите.

Проектът, който е с продължителност 30 месеца, цели по-добро свързване на Община Гюргево и Община Русе с мрежата TEN-T чрез действия, които водят до модернизация на пътната инфраструктура в двата града.

В Гюргево се проведоха официални тържества на Националния празник на Румъния

Това ще бъде постигнато чрез рехабилитация напътната настилка и тротоарите на русенския булевард “Липник” в неговата цялост (4 300 м), като ще бъдат положени нови пътни маркировки и вертикална сигнализация и 6 662 м инфраструктура в Община Гюргево (бул. “Букурещ”, ул. “Приетениеи”, ул. “1-ви декември 1918 г.”, бул. “Михай Витезу”).

Дейностите включват още изготвяне на съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.

Гюргево и Русе рехабилитират ключови инфраструктурни участъци по съвместен трансграничен проект

Устойчивата транспортна свързаност, за която ще допринесе проектът, е основен фактор за стимулиране на икономическата конкурентоспособност и устойчиво развитие на Европейския съюз и допринася за развитието на вътрешния пазар, като цели нарастващо икономическо и социално сближаване.

България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе-Гюргево

Общата стойност на проекта за двата партньора е 15 324 710,56 лв.
като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13% - съфинансиране от държавния бюджет и 2% собствен принос на бенефициента.