Ротари
Ротари / netinfo
Ротари е най-старата и най-голямата в света хуманитарна организация с идеална цел и има значително присъствие в съвременния обществен живот.
Тя е основана на 23.02.1905 г. в Чикаго, щата Илинойс (САЩ), от адвоката Пол Харис. Според първоначалния замисъл на П. Харис, Ротари трябва да представлява мъжки клуб, насърчаващ приятелските връзки между членовете на бизнес обществото. В първия Ротари клуб членуват четирима бизнесмени, които според идеята на П. Харис е трябвало да се събират периодично, за да поддържат приятелството помежду си и да разширяват кръга си от познанства в света на бизнеса и професионализма. Те решават в този клуб да членува по един представител на всеки бизнес.
През 1910 г. броят на Ротари клубовете в САЩ вече е 16 и в тях членуват 1500 души.
Идеалът на Ротари за служене на обществото е оформен още преди Първата световна война. На Първия конгрес на Ротари, А. Шелдън изказва фразата: "Този, който служи на събратята си, той печели най-много". Тя заляга и в основата на девиза на Rotary International– “Service Above Self” ("Служи над собствените си интереси").
През 1911 г. са създадени Ротари клубове в Канада, в Англия (в Лондон и в Манчестър) и в Ирландия (в Дъблин). През същата година започва да излиза сп. "Тhe National Rotarian”. По-късно са създадени клубове и в други градове във Великобритания. През третото десетилетие на XX в. организацията е вече световна – Ротари клубове съществуват в Южна и Централна Америка, Европа, Африка, Австралия и Азия.
Сега Ротари обхваща над 34 000 клуба в около 200 страни и територии. Ротарианците по света са над 1 220 000 души. Организацията насърчава идеала за служене на обществото, разширявайки запознанствата като възможност за служба; поощрява високите етични стандарти в бизнеса и професията; признава ценността на всички полезни длъжности като възможност да се служи на обществото; прилага идеала за служене в личния, служебния и обществения живот на всеки ротарианец; съдейства за постигане на напредък в международното разбирателство, добронамереност и мир чрез световно другарство между бизнесмени и професионалисти, които са лидери в своята професия и бизнес. Те осигуряват хуманитарна помощ на обществото, насърчават високоморалните норми на поведение във всички професии и спомагат за укрепването на доброжелателството и на мира по целия свят.
Ротари се издържа единствено от членския внос на ротарианците и от доброволните дарения на ротарианци и приятели на Фондацията "Ротари", които споделят виждането за един по-добър свят.
 
ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
Фон­да­ци­я­та на Ро­та­ри има две ос­нов­ни нап­рав­ле­ния на дей­ност: прог­ра­ми и на­би­ра­не на сред­с­т­ва. Прог­ра­ми­те се де­лят на три ос­нов­ни гру­пи:
 • об­ра­зо­ва­тел­ни, с ко­и­то се фи­нан­си­рат пос­ла­ничес­ки­те сти­пен­ди­ан­ти и кул­тур­ния об­мен; ро­та­ри­ан­с­ки­те цен­т­ро­ве за меж­ду­на­род­ни из­с­лед­ва­ния по прог­ра­ма­та за мир и раз­ре­ша­ва­не на кон­ф­лик­ти; субсидии за университетски преподаватели и други.
 • ху­ма­ни­тар­ни - на­сочени са към ху­ма­ни­тар­ни пот­реб­нос­ти на бед­ни ра­йо­ни и оси­гу­ря­ват по­мощ там, къ­де­то няма дос­та­тъчно мес­т­ни или дру­ги ре­сур­си; по­доб­ряване на здра­ве­то, намаляване на гла­да и сти­му­ли­ране човеш­ко­то и со­ци­ал­но раз­ви­тие ка­то сред­с­т­во за пос­ти­га­не на меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во, доб­ро­на­ме­ре­ност и мир.
 • По­лио Плюс – гло­бал­на­та прог­ра­ма на Ро­та­ри, има­ща за цел да уни­що­жи по­ли­о­ми­е­ли­та нав­ся­къ­де по све­та. Прог­ра­ма­та По­лио плюс оси­гу­ря­ва сред­с­т­ва за вак­си­ни­те и тях­но­то тран­с­пор­ти­ра­не до мес­та­та на ма­со­ви­те иму­ни­за­ци­он­ни кам­па­нии, под­по­ма­га­не на со­ци­ал­на­та мо­би­ли­за­ция, оси­гу­ря­ва­не на над­зор и ла­бо­ра­то­рии.
 
Първият РК у нас е основан в София през 1933 г., а на 02.08.1936 г. е поставено началото и на Предварителен РК Русе. Сред основателите на клуба са изявени по онова време бизнесмени, общественици, адвокати и лекари в Русе, например инж. Рене Арнтцен (директор на Захарната фабрика), Георги Мушанов (търговец), д-р Симеон Хитов (военен лекар, общественик, син на войводата Панайот Хитов), д-р Михаил Мантов (адвокат, син на бившия окръжен управител Димитър Мантов), Александър Алексиев (икономист, директор на русенския клон на Франко-белгийската банка), инж. Стефан Корабов (собственик на фабрика за метални изделия), инж. Кирил Старцсв (тогавашният кмет на Русе), Димитър Ат. Буров (банкер и директор на Машинната фабрика „Мюлхаупт”), Анастас Н. Буров (банкер) и др.
РК Русе е чартиран на 04.12.1936 г. от инж. Михаел Гербел, който по онова време е върховен комисар на Ротари клубовете в Европа. През 1941 г. Клубът е закрит заедно с редица други международни организации по силата на Закона за защита на нацията.
След началото на демократичните промени у нас започна възстановяването на предвоенните ротариански клубове. В България бяха открити и много други Ротари клубове. РК „“Русе“ е чартиран на 31.05.1994 г. Той е спонсор на РК „Русе-Дунав“ и на РК „Попово“.
 
Членовете на Ротари клубовете спазват Петте авенюта за служба в Ротари, които са философската и практическата рамка за работата на Ротари клуба, а именно:
1. Службата на клуба –действия, които клубният член трябва да извърши в рамки те на клуба, за да може този клуб да функционира успешно.
2. Професионалната служба – насърчаване на високи етични норми в бизнеса и професиите, почитане на всички полезни занятия и насърчаване на идеала за служба във всички професии.
 3. Служба на общността – различни усилия от страна на членовете, понякога съвместно с други лица, за подобряване качеството на живот в местността или общината, където се намира клубът.
4. Международна служба – дейностите на членовете за международно разбирателство, добра воля и мир чрез запознанства с хора от други страни, с тяхната култура, обичаи, постижения, стремежи и проблеми чрез литература и кореспонденция, както и чрез сътрудничество за всякакви клубни дейности и проекти за помощ на хора в други страни. Ротарианският идеал за служба намира израз само където има свобода на човека, свобода на мисълта, на словото и обединенията, свобода на вероизповеданията, свобода от преследване и агресия и свобода от лишения и страх. Свобода, справедливост, неприкосновеност на дадената дума и уважение на човешките права са в синхрон с принципите на Ротари и са от основно значение за поддържането на световен мир и ред и за човешкия прогрес.
5. Службата на Младите поколения – позитивната промяна, осъществена от младежите и пълнолетните млади хора чрез дейности за развитие на лидерски умения, участие в проектите за обществена и международна служба и програмите за обмен, които обогатяват и благоприятстват световния мир и културното разбирателство.
* Ротарианците спазват ЧЕТИРИСТРАННИЯ ТЕСТ на Ротари, за нещата, които мислим, казваме или правим , създаден през 1932г. от ротарианеца Хърбърт Тейлър, който по-късно става Президент на Ротари Интернешънъл, а именно:
 
•          Това ли е ИСТИНАТА?
•          СПРАВЕДЛИВО ли е спрямо всички, които засяга?
•          Ще създаде ли ДОБРОНАМЕРЕНОСТ и ПО-ДОБРИ ПРИЯТЕЛСТВА?
•          Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички, които засяга?
 
Емил Коцев – Дистрикт гуверньор елект на Дистрикт 2482 България:
 
 
Послучай 80 години РОТАРИ в Русе, двата клуба решиха да подарят концерт на жителите и гостите на Русе – Тони Димитрова и три русенски рок групи / Soda A'coustuc, Waveslave и Trotilla Flat/  ще ни забавляват на 13 май 2017г. / събота/ от 18,00 часа на сцената пред Община Русе.
 
Свилен Кунев – Президент на Ротари клуб Русе 2016-2017:
 
Ротари клуб – Русе фокусира своите дейности предимно върху младежки програми и стимулиране на таланти, както и върху проекти в полза на обществото за подобряване на социалната среда. Всички инициативи през настоящата ротарианска година от юли 2016 г. до юни 2017 г. са посветени на 80-та годишнина от основаването на първия Ротари клуб в Русе.
 
До момента са реализирани няколко значими инициативи за русенски младежи:
 • подкрепа за еко-фестивал РАК Сайкъл (октомври 2016 г.),
 • подкрепа на танцов ансамбъл „Зора”,
 • популяризиране на летен лагер в НАСА на русенски ученик,
 • викторина и боулинг турнир за младежи от Северна България (ноември 2016).
 • Събитие с широк обществен отзвук бе концертът „Заветът на Апостола” на 18 февруари 2017 г., когато бяха връчени награди от ученически конкурс за есе и стихотворение в съчетание с музикални и театрални изяви на талантливи младежи.
 • За поредна година бяха връчени годишните стипендии на Ротари клуб Русе – на екип на иновативна учебна компания Revinton към ПМГ „Баба Тонка” и на Тереза Тодорова (музика) за предстоящ концерт в Ню Йорк (САЩ).
 • Оказана е успешна подкрепа на русенски младеж (Христо Бакърджиев) – стажант през 2015 г. в Посолството на България в САЩ, който предстои да участва в международна младежка конференция във Вашингтон.
 • Предстои провеждането на младежки фестивал „Великденско съкровище” с интересни и занимателни игри за русенските деца през м. април.
 
Проектите в полза на обществото включват:
 • доставка на дарение от гр. Хъл (Англия) на материали и консумативи за хора с увреждания, съвместно с БЧК – Русе;
 • спонсорство на конкурс „Екслибрис” на Регионална библиотека – Русе (септември 2016);
 • кампания „Купи и дари” за социално слаби русенски семейства (декември 2016);
 • спонсорство на книга на русенския краевед Хачик Лебикян, посветена на първите кинопрожекции в Русе;
 • гостуващи на клубни сбирки лектори с актуални теми от икономическия и обществен живот на града – Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русенска търговско-индустриална камара, НУИ „Проф. Веселин Стоянов”.
 
През оставащото време до края на м. юни 2017 г. са планирани още два проекта с осезаемо социално въздействие:
 • подобряване на средата в две русенски училища чрез монтиране на нови пейки в тяхното външно пространство, закупуването на мини кошове за басетбол и топки;
 • провеждане на скрининг за онкологични заболявания в избрано село от област Русе.
 
Историята на ротарианската кауза в Русе от 1936 г. до сега бе описана в издадената от двата русенски клуба книга „80 години Ротари клуб в Русе”, чието обществено представяне бе на 04 декември 2016 г. в Регионалният исторически музей.
 
Евгени Велковски – Президент Ротари клуб Русе Дунав 2016-2017
 
Проектите на Ротари клуб Русе Дунав са реализирани съгласно принципите на Ротари за устойчиво развитие на общността на чиято територия клубът функционира. Ще направя една кратка ретроспекция на по-крупните проекти на клуба в служба на обществото:
 
 • 2006 г Оборудване на компютърен кабинет на СОУ „Иван Вазов”на стойност 12 000 лв.
 • 2007 г. Ремонт и модернизация на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване на стойност 18 000 лв.
 • 2008 г. Ремонт и модернизация на физкултурен салон и съблекалня в ОУ „Отец Паисий” на стойност 37 000 лв
 • 2009 г. Ремонт и модернизация на физкултурен салон в ПГ по туризъм „Иван П. Павлов”на стойност 11 000 лв.
 • 2010 г. Ремонт и модернизация на физкултурен салон в ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов” на стойност 10 900 лв.
 • Организиране на спортен крос и рецитал за Деня на Народните будители.
 • 2011 г Изграждане на предпазно съоръжение на спортна площадка в ПГ по механотехника на стойност 14 800 лв; Организиране на рецитал за Деня на Народните будители.
 • 2012 г. Ремонт и модернизация на физкултурен салон в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” на стойност 9 800 лв.
 • 2013 г. Изграждане на музейна експозиция в параклиса „Свети Паисий Хилендарски” в Пантеона на възрожденците с нов иконостас и 9 икони на стойност 10 000 лв. Подпомагане на даровити русенски деца.
 • 2014 г. Подпомагане на даровити русенски деца за участие на олимпиада в Казахстан, закупуване на нови и ремонт на стари музикални инструменти за децата в Русе на обща стойност 5 000 лв.
 • 2015 г. Построяване на чешма дарение на община Русе с логото на РК „Русе –Дунав” пред Халите по случай 10 години от чартирането на РК „Русе – Дунав” и подпомагане на деца за участие в олимпиади в Москва и Рим на обща стойност 9 500 лв
 • 2016 г. Подпомагане на Детски хор „Дунавски вълни” към Младежки дом – Русе за участие в международни фестивали на стойност 3 000 лв.; Събрани средства в размер на 6 000 лв. за изграждане на учебен кабинет за деца с увреждания в Сдружение „Свят за всички” в град Русе и закупуване на компютърни системи.
 • 2017 г. Подпомагане на ремонт на помещение в читалище „Зора“ където репетира младежки танцов състав – 2000 лв.
 
Общата стойност на по-важните проекти на РК „Русе – Дунав” реализирани в град Русе за 12 години надхвърля 150 000 лв.
 
Елена Игнатова – Председател на комисията за младите поколения
 
Едно от важните направление в Ротари е свързано с бъдещето и това е работата с младите поколения. Ротаракт и Интеракт са две програми на Ротари, в които подготвяме младите хора.
 
РОТАРАКТ
Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство.
По принцип съществуват три основни насоки на дейност в програмата на Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен:
•          професионално развитие
•          развиване на ръководните умения
•          развиване на проекти относно клубната дейност
 
-          Предстоящ проект на РОТАРАКТ е  Концерт „ЗАЕДНО“  - на 28,04,2017г. в Зала „Русе " на Националното училище по изкуства „Проф. Веселин Стоянов”!!!
-          Раксайкъл  - традиционен проект, насочен към опазване на околната среда,  рециклиране на материали и природосъобразен живот –  началото на м. 06,2017г.
-  Футболен турнир през май – традиционен; миналата година бяха събрани и дарени средства за изграждане на център за работа с онкоболни и техните семейства;
- традиционното почистване на Русе  - в различни райони на града – в началото на м. 06,2017г.
 
Интеракт
Интеракт е програма на Ротари Интърнешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години.
Посредством своите начинания, Интеракт клубовете имат за цел да поддържат хармонията в човешките отношения, да допринасят за развитието на обществото чрез активна обществена служба, осъществявайки проекти с хуманитарна и благотворителна насоченост.
Интеракт е и приятелство. Членството в организацията е път към намирането на нови запознанства и приятелства, както и път към личностното развитие чрез придобиване на лидерски и организационни качества.
Интеракт е една от най-атрактивните и желани извънкласни дейности за младежи и ученици. Интеракт е една от най-успешните програми на Ротари, а нейната мащабност е обединила почти 200 000 младежи в 10 700 клуба в 109 страни.
Някои от проектите на Интеракт клуб Русе през изминалата година са:
 
 • Анкета - Ти си русенец, ти си идеен, ти си млад, ти променяш. - Допитахме се до гражданите на Русе, какво биха искали да се промени в техния прекрасен град.
 • Летен стрийт фест - 24.07 - Скейт парк - Скейтъри и байкъри от Русе и страната показаха уменията си на рампите и най - добрите бяха наградени. Също така имаше и открити уроци по байк и скейтборд и ателие за рисуване с графити. Фестивала приключи с концерт на известни рапъри.
 • RACycle - 8.10 - На площада пред Операта Ротаракт клуб Русе, съвместно с Интеракт клуб Русе организираха екофестивал RACycle. Имаше работилници, ателиета, игри и  изпълнители. Каузата на фестивала - „Талант без граници“ –  е кампания за закупуване на нови музикални инструменти и за ремонт на старите в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. По-късно през деня имаше и флашмоб - голямо и цветно хоро с представители на Клуб за народни танци „Чанове“ Русе, ФТС „Зора“ към Общински младежки дом Русе, както и всички останали участници.
 • End polio now - Акцията се проведе в Мега мол Русе в рамките на един, като запознахме хората с кампанията и ги направихме съпричастни с каузата ни.
 • Боулинг турнир - Поканихме приятелите ни от Интеракт Варна Евксиноград, опознахме се и се забавлявахме заедно като участвахме във викторина, боулинг турнир и си направихме разходка из прекрасния ни град
 • Купи и дари - На 17 и 18 декември се проведе за пета поредна година акцията на Интеракт клуб Русе.Проектът беше проведен във водещи вериги магазини в Русе. Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати семейства в неравностойно положение с хранителни продукти и домакински консумативи, за да посрещнат по- различно празничните дни
 • Литературен конкурс "Заветът на Апостола"; Викторина на тема "Заветът на Апостола"; Концерт под надслов "Заветът на Апостола" - Интеракт клуб Русе организира множество инициатива, за да отбележат навършването на 144 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. След концерта се проведе благотворителен базар с кауза  - ремонт на вътрешните помещения на Възрожденско читалище Зора. Целите на проекта бяха да покажем на русенското общество, че младите хора не за забравили своите герои и също да съхраним една институция като и направим цялостен ремонт.
 • Сирни заговезни - на 26 февруари, младежите от Интеракт клуб Русе към Ротари клуб отбелязаха прекрасния български празник Сирни Заговезни с песни, танци и традиционните обичаи хамкане и прескачане на огън в Военния клуб.
 
Предстоящите проекти на Интеракт клуб Русе са:
 • Купи и Дари – на 12 и 13 април в Метро и двата Хипермаркети Кауфланд;
 • Великденско съкровище – 17 април /понеделник/ - в началото на парка на младежта ;