/ ThinkStock/Getty Images
Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) управлението на имот - публична държавна собственост.

Той е разположен на територията на с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора. Това ще позволи реализацията на национален проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив-Бургас, Фаза 2", Позиция 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”.

На Агенцията за социално подпомагане се предоставя част от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав" № 1. Имотът представлява две помещения с обща площ 34,43 кв. м, които са разположени на четвъртия етаж от четириетажна административна сграда.

Досега те са стопанисвани от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущества, но вече не са нужни за работата й. Помещенията са необходими на Регионалната дирекция социално подпомагане-Кърджали, за да се осигурят оптимални условия за осъществяване на дейността и нормалното протичане на работния процес, провеждането на срещи с кандидат-осиновители, както и за съхранение на документи съгласно законовите изисквания.

Правителството предостави за управление на областния управител на Смолян имот - публична държавна собственост. Имотът е с площ 20 кв. м и представлява офис, намиращ се на четвъртия етаж от шестетажна сграда в Смолян, бул. „България" № 14.

Офисът е бил предоставен на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, но не й е необходим, поради липсата на териториално поделение на Комисията в Смолян.

За частна държавна собственост бяха обявени два обекта, разположени на територията на „Пристанищен терминал Бургас-Запад". Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати, поради отпадналата необходимост от използването им.

Това се обуславя от нарастващия товарооборот от генерални товари, съчетано с ограничения брой складови полета, както и проекта за изменение на Генералния план за развитие на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, в частта му относно терминал „Бургас-Запад“.

Правителството одобри също ешение за отнемане поради отпаднала нужда на имоти - публична държавна собственост и безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерство на икономиката, обявяването им за имоти – частна държавна собственост и даване на съгласие за внасянето им като непарична вноска в капитала на „Държавна консолидационна компания” АД, София.

Решението касае недвижими имоти, намиращи се в с. Владая, в.з. „Приплат“, район Витоша, Столична община, област София и в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас. С решението се възлага на Министъра на икономиката, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания” АД, София, да предприеме действия да бъде намален капиталът на дружеството с поземлен имот,  намиращ се в община Варна, Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, който ще придобие статут на имот - публична държавна собственост и ще бъде предоставен за стопанисване и управление на Висшия съдебен съвет.