/ iStock/Getty Images
С решение на Временната комисия към Общинския съвет за подбор на съдебни заседатели за Районен съд-Плевен срокът за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели се удължава до 13 септември, включително.

Стартира процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Плевен


От комисията припомнят условията и документите, необходими за кандидатстване:

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;
- да имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Районен съд-Плевен;
- завършено най-малко средно образование;
- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Плевен;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд-Плевен;
- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.


205 приети решения отчита Общински съвет-Плевен, за първите шест месеца на годината

Кандидатите подават в срок до 17:00 часа на 13 септември следните документи:


- заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 - по образец/;
- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2 – по образец/;
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 - по образец/;
- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 – по образец/;
- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 – по образец/.
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- мотивационно писмо;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


Документите се приемат в деловодството на Общински съвет, стая 35, етаж 2. Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен - пл.“Възраждане“ №4 или от Пропуски - информация на Община Плевен - пл. “Възраждане“ №2.

От днес кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд, подават документи в ОбС

Процедурата за подбор на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд, стартира на основание решение на Общински съвет, от 27 юни и във връзка със Закона за съдебната власт.