/ ThinkStock/Getty Images
Регионалната инспекция по околната среда и водите-Плевен, съобщи, че, съгласно Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природни местообитания и на дива флора и фауна.

В срок до 25 октомври, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

За първи път музеят в Плевен показа дарение от препарирани животни от 9 защитени видове

Уточнява се, че става въпрос за защитена зона BG0000266 "Пещера Мандрата", разположена в землището на с. Микре, община Угърчин, област Ловеч. Втора защитена зона BG0000616 "Микре" е разположена в землищата на Ловеч, с. Стефаново, с. Лешница, с. Българене, с. Абланица, с. Малиново, с. Сливек, с. Казачево, с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч, с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово, с. Добродан, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с. Борима, с. Старо село, с. Врабево, с. Голяма Железна, с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с. Микре, с. Голец, община Угърчин, област Ловеч.

Текстът на проектозаповедите, както и придружаваща ги информация, може да се изтегли от линкове, посочени в сайта на инспекцията. Документите са на разположение и в сградата на РИОСВ.