22 май - Ден на биологичното разнообразие
22 май - Ден на биологичното разнообразие / netinfo
Датата е обявена от Обединените нации с цел да се подобри информираността по въпросите, които заплашват биологичното разнообразие. Международният ден се отбелязва от 2000 година. На 22 май в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Опазването на биологичното разнообразие е обект на редица международни конвенции. Сред тях са Конвенция за биологичното разнообразие, Бернска конвенция за опазване на Европейската дива природа и природни местообитания, Бонска конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни, CITES - Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, Европейска конвенция за ландшафта, Конвенция на ООН за борба с опустиняването, Рамсарска конвенция за влажните зони и други.

По CITES, например, се прави специална регистрация на екзотични видове - това са повечето от видовете папагали, игуани, змии, всички видове маймуни и др. Регистрацията се извършва от собственика. След подаване на необходимите документи, за да бъдат регистрирани видовете по CITES, следва издаването на специална карта. Тази карта съпровожда отделния екземпляр при продажба, размяна, даряване и други. Регистрацията е безплатна и се извършва с цел предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда.

Друга мярка, която защитава биологичното разнообразие, е екологичната мрежа НАТУРА 2000. За Плевенска и Ловешка област има вече обявена една зона по Директивата за птиците – “Комплекс Беленски острови”. Предстои обявяването на още 12 по същата директива.

Според редица наблюдения, от 1970 година насам броят на дивите животни, които обитават сушата, е намалял с 25 %, на морските животни - с 28%, а тези на реките са намалели с 29%.