/ ThinkStock/Getty Images
Общински съвет-Плевен, се събира за заседание следващата седмица - 19 декември - четвъртък, от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 20 предложения.

Хората от седем села около Плевен са определили сами кметските наместници

На декемврийското заседание за обсъждане в Общински съвет, влизат няколко важни точки, касаещи работата на местния парламент през този мандат. Това са: предложение за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година; предложение за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и за избор на съставите на Постоянните комисии на ОбС-Плевен.

Преизбраха Мартин Митев за председател на Общинския съвет-Плевен (СНИМКИ)

Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за одобряване на актуализирана структура и обща численост на Администрацията в Община Плевен. Веднага след това общинските съветници ще обсъждат План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година.