Забранителен списък изключва над 11 400 избиратели, основно македонци от изборите в Кюстендил
Забранителен списък изключва над 11 400 избиратели, основно македонци от изборите в Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Над 11 400 са избирателите, които фигурират в Забранителния списък за гласуване на изборите за общински съветници и кметове в община Кюстендил. Основно това са македонци, които имат български паспорт и постоянен адрес в РБългария, но настоящия им адрес е в РМакедония. Тези избиратели са регистрирани не само в град Кюстендил, но и в много от селата в общината.
Причината македонците да не могат да гласуват на тези избори е в изискването на Изборния кодекс и по точно чл. 38 т. 8:

Чл. 38. (1) Списъкът на заличените лица се изготвя по постоянния им адрес от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие.
(2) Списъкът съдържа имената, единия граждански номер и основанието за заличаването на лицата, които:
1. са поставени под запрещение;
2. изтърпяват наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден;
3. са вписани в избирателния списък по настоящия им адрес;
4. имат издадено удостоверение за гласуване на друго място;
5. имат издадено удостоверение за гласуване в определено място;
6. са вписани в списъците по чл. 31, ал. 1;
7. имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз - при избори за членове на Европейския парламент от Република България;
8. имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България - при избори за общински съветници и за кметове.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка може да се обжалва пред съответния Административния съд.