/ Дарик-Кюстендил,архив
24-докладни записки са включени в дневния ред на 32-то заседание на Общински съвет-Кюстендил следващата седмица.

Сред предоставените докладни има, удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил” на генерал-майор Константин Ламбринов, приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Кюстендил за 2018 г. с неразделна част от нея мерки за закрила на деца с изявени дарби.

Отчет на изпълнението на дейностите по Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2017 година и проект на Програма за развитие на туризма през 2018 година,както и приемане на финансовия отчет за общинското търговско дружество “Хигия” ЕООД в Кюстендил за 2017 г. и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството и информация за дейността и годишния отчет за 2017 година на търговското дружество със 100% общинско участие.

Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи на Община Кюстендил за 2018 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на улична мрежа. Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от Общината. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. трансгранично сътрудничество по съвместно кандидатстване с проектно предложения и други.

Утвърден е и графикът на Постоянните комисии към Общински съвет, които ще работят на 23 и 24 април.