/ Дарик-Кюстендил
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен  е насрочен в Община Кюстендил на 12 февруари,  от 10:00 часа .

На търг е обявен терен ,находящ се в Кюстендил, кв. 389 на Колушко дере за поставяне на преместваем обект за плод и зеленчук с площ от 50,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС. При неявяване на кандидати, ще  се проведе повторен търг на 19 февруари,  от 10:00 часа в залата на втория етаж в сградата на община Кюстендил при същите условия.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 09.02.2018 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 16 февруари.