Кюстендил
Кюстендил
Проектно предложение за  благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“, разположено между река Банщица и Средновековна църква „Св. Георги“, беше представено от Светослав Василев – временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Кюстендил и Радмила Рангелова – Заместник-кмет „Социални услуги, програми и проекти“ на информационно–разяснителна среща, която се състоя днес – 17.10.2019г. в сградата на Община Кюстендил.
Радмила Рангелова информира присъстващите, че реализацията на дейностите по този проект е възможна благодарение на голямата икономия на средства ( над 1 200 000 лв.) след провеждането на обществените поръчки при изпълнението на проектите, част от Инвестиционната програма на Община Кюстендил, финансирана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.
Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, а общата стойност на проектното предложение е в размер на 1 290 000 лв.
Присъстващите бяха запознати с основната и специфичните цели на проекта, а именно: създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“ чрез ревитализация на приоритетни градски части в град Кюстендил като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която ще допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономическия растеж в агломерационния ареал.
Рангелова подчерта специфичните цели:
1.         Да се повиши естетическото и екологично качество на градската среда в Община Кюстендил, допринасяща за балансирано икономическо развитие и задържане на младите хора в региона;
2.         Да се създадат по-добри условия за живот, социално включване и интегриране на групите в неравностойно положение чрез обособяване на места за игра, спорт, отдих, рекреация и социални контакти за различни възрастови групи;
3.         Да се повиши инвестиционната атрактивност на агломерационния ареал чрез създаване на качествено нов градски облик - благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“, разположено между река Банщица и средновековна църква „Св. Георги“;
и целевите групи:
жителите на кварталите – 20 295 (по данни на ГРАО към август 2019г.);
ежедневно преминаващите по благоустроените улици и тротоари, част от обектите на интервенция;
цялото население на община Кюстендил;
гостите на града;
Инвеститори, които биха инвестирали в обновените зони;
Представители на уязвимите групи от обществото;
 
 
Основната дейност по проекта предвижда изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“. Другите съпътстващи дейности, които са предвидени в проектното предложение и са задължителни съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата са Организация и управление на проекта; Публичност и визуализация на проекта; Подготовка на документацията за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители, сключване на договори; Упражняване на строителен надзор и извършване на независим финансов одит.
Радмила Рангелова заяви, че с оглед значимостта на проекта и с цел по-голяма публичност и достигане до широката общественост, от 19 септември 2019 год. Община Кюстендил е предоставила възможността, чрез публикуване на проекта на схема на страницата на общинска администрация,   на всички заинтересовани страни да изразят своите предложения, мнения, препоръки  и допълнения към така представената план-схема.
            Зам.-кметът, запозна присъстващите с изготвената схема-скица на обект „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“, разположено между река Банщица и Средновековна църква „Св. Георги“, гр. Кюстендил.
            Предвиждат се дейности, както следва:
ЗОНА "А"
УЧАСТЪК МЕЖДУ БУЛ."СЛИВНИЦА" И УЛ."ДОБРУДЖА"
ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ:
Рехабилитация на съществуващи зелени площи, както и оформяне на нови такива, включващи:
Затревяване, зацветяване, нова храстова и дървесна растителност;
Изграждане на нова пешеходна алейна мрежа - отделяне на пешеходно от вело движение с нова пешеходна алея, успоредна на съществуващата велоалея и оформяне на кътове за сядане с паркова мебел за отдих и срещи покрай пешеходната алея
Поставяне на елементи на градското обзавеждане- беседки, перголи,
пейки, кошчета за отпадъци
Изграждане на нова детска площадка и площадка за игра на тенис на маса
Изграждане на поливна система, парково осветление и видеонаблюдение
 
 
ЗОНА "B "
УЧАСТЪК МЕЖДУ БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА „СВ. ГЕОРГИ“
ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ:
Рехабилитация на съществуващи зелени площи, както и оформяне на нови такива, включващи:
 
затревяване, зацветяване, нова храстова и дървесна растителност и декоративни алпинеуми, включващи и елементи за игра на деца
изграждане на нова пешеходна алейна мрежа отделяне на пешеходно от вело движение с изграждане на пешеходна алея и кътове за отдих и срещи покрай нея
изграждане на нова детска площадка
изграждане на площадка за игра на шах на открито и тенис на маса
изграждане на малко мултифункционално спортно игрище (за мини футбол, баскетбол, волейбол и др.)
поставяне на елементи на градското обзавеждане- беседки, перголи, пейки, кошчета за отпадъци
изграждане на поливна система, парково осветление и видеонаблюдение.
 
В заключение, Радмила Рангелова заяви, че дейностите по благоустрояване на обекта на интервенция по проекта, се планира да стартират в началото на следващата 2020 год.