Добивът на дървесина от частни гори под контрола на горските структури

Добивът на дървесина от частни гори под контрола на горските структури
Добивът на дървесина от частни гори под контрола на горските структури / Дарик Кюстендил, архив

Физически и юридически лица, които са собственици на гори могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства, или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии. Сечите в частни гори се извършват въз основа на позволително за сеч, издадено от правоспособно лице с висше лесовъдско образование.

Контролът по извършването на сечта, както и дейностите по освидетелстване на сечището се осъществяват от лицето, на което е издадено позволителното. Необходимо е също наличието на утвърдени горскостопански планове или горскостопански програми. Собственикът на частна гора сам може да добие дървесината при условие, че предварително е сключил договор с лице, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на лесовъдска практика. Това лице извършва маркиране на насажденията, изготвя документите по издаване на позволителните, както и издава превозните документи за добитата дървесина.

Извършването в горските територии на дейности, при които се използват механизирани средства,  се извършва само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от компетентен орган.