пари
пари / iStock/Getty Images
27 700 са наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2019 г.. Броят е почти без промяна спрямо края на юни 2019 година. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 30.5 и 13.7%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.2% (до 20.6 хиляди).

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.4% по-малко в сравнение с края на септември 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.