Продуктите за растителна защита от професионална категория задължително със сертификат
Продуктите за растителна защита от професионална категория задължително със сертификат / .bfsa.b
В началото на активния земеделски сезон от ОДБХ Габрово припомнят на земеделските стопани, които използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, че трябва да притежават сертификат по чл. 83 от ЗЗР, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице.
Изискването се отнася и за потребителите, които имат висше образование в областта на аграрните науки. Сертификатът е задължителен още за дистрибуторите, консултантите и продавачите в селскостопански аптеки. Липсата му, както и продажбата на ПРЗ от професионална категория, на лица, които не притежават такъв сертификат, е нарушение на Закона за защита на растенията.
Земеделските стопани трябва още да водят записи на използваните количества продукти за растителна защита и торове за всяко поле и култура, напомнят от ОДБХ. Забранява се съхранението с цел употреба и използването на неразрешени или негодни ПРЗ, употребата на пестициди извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максимално разрешената на единица площ.
Прибирането на земеделската продукция преди изтичане на карантинния срок на употребените продукти за растителна защита също е забранено.
Земеделските производители, които отглеждат растенията биологично също трябва да водят Дневници на употребените продукти за растителна защита и торове по образец на БАБХ.
От ОДБХ Габрово предприемат засилени инспекции за контрол на предлагането, търговията, съхранението и употребата на ПРЗ и торове с цел защита здравето на хората, животните и околната среда.
Особено внимание се обръща на обектите за търговия и съхранение на ПРЗ, регистрираните замеделски стопани с фуражни култури, оранжерийно зеленчукопроизводство, стопанства в нитратноуязвими зони и др.