Снимка:
Снимка: / Община Севлиево

Община Севлиево подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за процедурата ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” - ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”. Договорът е на стойност 339 199,28 лева и бе сключен на 26 юли тази година с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и предоставяне на възможност за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания като се осигури мрежа от услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят с въвеждане на нов модел за патронажни грижи, включващ почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите. 

Патронажната грижа ще бъде предоставена на 137 лица, които са над 18 години и са целева група по проекта. Първите месеци от изпълнението на договора са предвидени за подготовка на дейностите, а предоставянето на патронажната грижа ще стартира в началото на 2020 г.

По проекта се планира да бъде направен подбор на персонал за предоставяне на интегрираните услуги, както и подбор на потребителите. Ще бъдат предоставяни почасови мобилни здравно-социални услуги на хората от Община Севлиево. Предвидено е още както предоставяне на психологическа подкрепа, така и консултиране за нуждаещите се. 

Ще бъде направено и обучение на персонала за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Ще бъде закупен и автомобил за мобилните дейности, който ще се използва в помощ на хората.