Приключи проект „Отговорът на училището на младежките проблеми” на ФСГ
Приключи проект „Отговорът на училището на младежките проблеми” на ФСГ / netinfo

Със заключително представяне пред добрички учители в рамките на пътуващ семинар приключи работата по проект „Отговорът на училището на младежките проблеми”, който бе реализиран във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" в Добрич в продължение на две години. Проектът бе финансиран от програма „Еразъм+”.

В рамките му бяха осъществени три транснационални срещи и три обучителни събития за учители и ученици от пет европейски страни, отчитата от училището. В резултат на това 16 ученици и 9 преподаватели от гимназията взеха участие в мобилности до Германия, Италия, Унгария и Португалия, по време на които работиха по проектната тема, повишаваха знанията и квалификацията си, участвайки в различни работни ателиета и дискусии. Първото обучително събитие се проведе в България, като в него участваха други 10 преподаватели от училището.

Необходимостта от проекта бе продиктувана от пропуски в учебно-възпитателната работа и еднаквите проблеми и предизвикателства, пред които са изправени младите хора от Европа. Целта на учителите от България, Унгария, Германия, Италия и Португалия бе да предложат възможен вариант за справяне с тези проблеми чрез въвеждане в учебния план или в учебната програма на Часа на класа на т.н. „Час за размисъл” и чрез обучения на тема „Комуникационни стратегии”. В продължение на две години учителите от петте страни работиха по създаването на учебна програма за „Часа за размисъл”, която обхваща 5 глобални теми, вълнуващи младите хора от всички европейски страни – ценностна система, професионална реализация, безработица, гражданско образование, етика и морал. Всяка тема включва по шест дидактически единици, планове за които бяха разработени и тествани от екипите на отделните страни.

Обученията на тема „Комуникационни стратегии” бяха проведени в България, Германия и Унгария и включваха няколко уъркшопа – “Tехники за разрешаване на конфликти. Медиацията като средство за разрешаване на конфликти “, „Обучение на медиатори”,”Съветът на класа като начин за преодоляване на конфликти”, „Младите хора и техният свят -  европейска идентичност, превенция на употребата наркотици, сигурността в глобалната мрежа”, „Интегриране на нови онлайн инструменти в учебната и проектобазираната работа с цел повишаване качеството на учебния процес и на проектите”.

На заключителното информационно събитие бяха представени целият работен процес, както и шестте дидактически единици, които разработи българският екип. Бе обърнато специално внимание на устойчивото развитие на проекта - всички дидактически разработки могат да се видят на интернет страницата на проекта и могат да бъдат използвани в Часа на класа. Във всички училища партньори е въведен моделът “Училищни медиатори”, както и обучение за такива. В училища партньори е взаимстван моделът на немското училище Klassenrat – Съвет на класа.
Заключителното представяне бе част от плана за разпространение на резултатите на проекта.