Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Увеличаване капитала на "Тролейбусен транспорт" и одобряване на проект за ремонт на Спортна зала "Добротица" - още в дневния ред на сесията
Общинските съветници на  Добрич обсъждат в днешното си заседание наредби за изменение и допълнение на условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг,  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, за организацията, безопасността на  движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Добрич.

В дневния ред на сесията са включени още отчети от кмета Йордан Йорданов за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2017 година, за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г.

Съветниците ще дискутират и Предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги в Добрич и ще приемат финансово - икономически резултати, Годишния финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация. 

На заседанието ще се обсъжда и увеличаване на капитала „Тролейбусен транспорт” ЕООД  чрез непарична вноска, както и предложение за финансиране от Министерството на младежта и спорта на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения с проект „Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала, част от Спортна зала „Добротица“.