Община Добрич
Община Добрич / Дарик Добрич
Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /ОССЕИВ/ ще се проведе в община Добрич от 10.00 часа. За участие в заседанието освен постоянните членове на Съвета са поканени и представители на новосформираната в рамките на програма РОМАКТ Местна активна група /МАГ/, включваща представители на квартали от общината с преобладаващи ромско население. МАГ е създадена в съответствие с ангажиментите, поети от общината с подписването на Споразумение между Съвета на Европа, Европейската комисия и община Добрич за изпълнение на програма „РОМАКТ“.

Програмата „РОМАКТ“ е програма на Европейската комисия и Съвета на Европа и се реализира от 2013 г. в 6 страни на Европа – България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. В България над 20 общини са включени в програмата.Акцентът в нея е подпомагането на местните власти при осъществяване на политиката за приобщаване на ромите и други уязвими групи. Целта е да се подобри планирането и изпълнението на местните политики за интеграция на уязвимите етнически общности, като се обединят усилията на всички заинтересовани страни, с акцент върху участието на представители на самите уязвими общности в тези процеси. Важен елемент от изпълнението на програмата е създаването на Работна група/ Обществен съвет/, чиято основна цел е да подпомогне работата на местната власт за изпълнението на интеграционната политика, чрез създаването на устойчив и ефективен консултативен процес между представители на местната власт, институции и гражданското общество.

На заседанието на ОССЕИВ ще бъде направен преглед на досегашната дейност на съвета, ще се обсъди план за работа през 2018 година, преструктуриране на съвета и неговото разширяване, с включване на представители на МАГ и образователни институции. Ще бъде разгледан и правилник за работата на ОССЕИВ, в съответствие с ангажиментите, поети от общината в рамките на програма РОМАКТ.

В заседанието на ОССЕИВ ще вземат участие и представители на националното координационно звено по програма РОМАКТ, експерти по програмата, както и представители на ръководния екип от Страсбург- Франция.