/ Община Несебър
В община Несебър официално бе открита новоизградената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци. 

2
netinfo


На церемонията присъстваха Николай Димитров, кмет на община Несебър, Янчо Илиев, зам.-кмет на община Поморие, Димитър Бойчев, народен представител, Видьо Видев изпълнителен директор на Екобулсорт ЕАД. Официални гости на събитието бяха Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по околната среда и водите, Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите и Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас.

1
netinfo


Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци се намира на територията на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) - Несебър в землището на с. Равда, местност „Мерата“.
Съоръжението е разположено в две халета с обща площ 2 160 кв. м. То е проектирано и изградено по такъв начин, че да не се допуска замърсяване на околните пространства с битови отпадъци.
Към момента на инсталацията се обработват битовите отпадъци на община Несебър /около 40 000 тона годишно/. Капацитетът й обаче може да достигне до 120 000 тона/годишно при непрекъснат 3-сменен режим на работа. Проектният капацитет на машините е 25 т/ч.
Направените инвестиции за изграждане на съоръжението и съпътстваща инфраструктура са в размер на 5 млн. лв.
За експлоатацията на инсталацията в зависимост от сезона е необходим екип от 120 човека при летен режим на работа и 40 човека - при зимен.
Технологичното оборудване включва транспортьори за придвижване на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно и барабанно сито), магнитни сепаратори (за отделяне на метали), автоматични балиращи машини. Внедрените технологични решения оптимално съчетават предимствата на ръчното и машинно сортиране на отпадъци.
Подредбата на оборудването и организацията на работа на инсталацията позволяват гъвкавост при избора на видовете оползотворими материали, които ще се отделят при работа. Освен смесени битови отпадъци на инсталацията може да се сортират и разделно събрани отпадъци.
Също така в зависимост от качеството на входящия поток материали има възможност да се избират различни режими на работа, чрез което се постига максимална ефективност при сортирането на отпадъци.
На инсталацията е планирано да се отделят всички видове рециклируеми материали - безцветни и цветни фолия (LDPE), смесена хартия, велпапе, РЕТ бутилки, разделени по цветове, HDPE, РР, стъкло, цветни и черни метали, като и фракции материали подходящи за оползотворяване чрез различни технологии.
Възложител на проекта е община Несебър, а изграждането на обекта е финансирано и осъществено от ДЗЗД Екосорт Несебър, където дружеството Екобулсорт ЕАД е основен съдружник, като и собственик на технологичното оборудване на съоръжението.
Проектът е реализиран във връзка с избора на ДЗЗД Екосорт Несебър за изпълнител след проведена процедура за възлагане на поръчка “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”.