/ Живка Тодорова
Държавен фонд „Земеделие“ призовава всички земеделски стопани, които са кандидати по схемите и мерките за директни плащания и чието стопанство е засегнато от пожарите да уведомят Разплащателна агенция за наличие на форсмажор, във връзка с възникналите пожари на територията на България и обявеното бедствено положение в някои общини, съобщиха от ДФЗ.

Земеделският фонд приема документи по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Уведомяването следва да се извърши в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в срок от 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие чрез попълване на формуляр по образец по реда на чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Пчеларите получиха кредити за над половин милион

Със самата заповед за обявеното бедствено положение ДФЗ разполага по служебен път. 
В случай че стопаните с опожарени площи не подадат уведомление до Разплащателната агенция за възникнал форсмажор, площите им ще се считат за недопустими за подпомагане.

Образецът на уведомлението за форсмажор е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“, от където може да бъде изтеглен.