/ БГНЕС
Депутатите приеха докладите за дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него за 2019 г., на прокуратурата, и на съдилищата.

В доклада на ВСС се посочва, че през миналата година са реализирани две ключови задачи. 

Първата от тях е успешно проведената процедура за избор на нов главен прокурор, а втората е учредяването на Съвета за партньорство, чиято цел е да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Отчита се и значително намаляване на образуваните дисциплинарни производства срещу съдии и прокурори.

Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет, призна, че има забавяне по отношение на съдебната карта и натовареността на съдилищата. Основният проблем, който стои пред нас, е със софийските съдилища, посочи той. 

ВКС няма информация за корупционно поведение на съдия Миталов

Общо 83 проверки в органи на съдебната власт в четири апелативни района е извършил Инспекторатът към ВСС. За отчетния период са образувани две дисциплинарни производства срещу съдии, като едното не е приключило, а по другото, привлеченото към дисциплинарна отговорност лице е подало оставка, поради което е освободено от заеманата длъжност, показва докладът на Инспектората.

Главният инспектор Теодора Точкова коментира, че резултатите от извършените проверки са показали много добра организация на административната дейност на съдебните органи, спазване на принципа за случайно разпределение на делата, спазване на процесуалните срокове за разглеждане и приключване на делата, все по-малко допускани дисциплинарни нарушения на съдиите, прокурорите и следователите.

Според доклада на прокуратурата през 2019 г. е отчетено намаление на престъпленията с 6,7 на сто спрямо предходната година и с 15, 9 процента спрямо 2017 г.

По данни на МВР общият брой регистрирани престъпления в страната през 2019 г. са 89 742, като през 2018 г. те са 96 187, а през 2017 г. - 106 659. Разкритите престъпления през отчетния период са 43 224, през 2018 г. - 44 294, а през 2017 г. - 46 650. 

И през 2019 г. преобладават престъпленията против собствеността - 45,7 на сто, следвани от общоопасните с 25,8 процента. Незначителен ръст има на икономическите престъпления - 13,4 на сто при 12,1 на сто за 2018 г. и 2017 г., и на престъпленията против личността - 5,6 процента при 4,8 на сто за 2018 г. и 4,3 на сто за 2017 г.

През 2019 г. се наблюдава чувствително намаление на престъпленията, свързани с посегателства на МПС - с 20,9 на сто спрямо 2018 г. и с 30,7 на сто спрямо 2017 г.

Гешев за натиска по делото Прокопиев: Ако Брендо си основе два сайта, не трябва ли да бъде разследван? (АУДИО)

В доклада на ВАС за 2019 г. пък се отчита, че в административните съдилища са работили общо 296 съдии, които са приключили 48 793 дела, което е с 3000 дела повече от предходната година. Председателят Георги Чолаков посочи, че административните съдилища в страната са на челно място по бързина и ефективност на правораздаването.

Народното събрание прие и доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. В края на годината се отчита, че средната месечна натовареност за един районен съдия в областните центрове е 56,90 дела за разглеждане, като натовареността в Софийския районен съд е 71,65 дела на месец, следвана от тази в Перник - 69,26 дела и Хасково - 65,52 дела, следвани от Пловдив и Пазарджик.